Avløpsrensing

Nordic Water har en stor produktportefølje innen avløpsrensing. Bla nedover for å lese mer om våre komplette renseløsninger for passende rensing, primærrensing og sekundærrensing med nitrogenfjerning og fosforfjerning.

Forbehandling

Nordic Water tilbyr enkel forbehandling for fjerning av kun ristgods (plast), eller full forbehandling for fjerning av ristgods, fett og sand.

Enkel forbehandling gjøres vanligvis via en MEVA monoscreen. Det er en patentert trapperist i høy kvalitet som er særlig egnet til å ta ut større plastpartikler. Trapperisten fjerner også effektivt filler og andre fremmedobjekter som kan skape problemer senere i prosessen.

For noen byer og tettsteder er fett og sand en utfordring. Da anbefaler vi full forbehandling med kombienheten MCU som består av en trapperist, et sedimentasjonskammer og en fettskrape.

Passende rensing

Svært mange kommuner på kysten mellom Lindesnes og Kirkenes har krav om passende rensing. Sobyefilter, som garantert fjerner mer enn 20 % SS i avløpsvann, har vært montert i norske kommuner i over 25 år. Som produsent og leverandør setter vi fokus på et godt arbeidsmiljø. Ved bruk av børste og vann til rengjøring av duken hindrer vi svevestøv og bakterier i luften. Sammen med et meget lavt støynivå gir dette et godt arbeidsmiljø for driftspersonell. Filterduken har tykke fibre, og er den mest slitesterke på markedet. I tillegg er den mekaniske konstruksjonen robust, noe som gir lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Nødvendig avlufting fra silene er kun 5 -15 m3/t mer enn tilført vannmengde, noe som tilsier at kostnadene for ventilasjon blir svært lave. Sobyefilter produseres både i Norge og i Sverige.

Primærrensing

Nordic Water har i 2016/2017 utviklet en to-trinns mekanisk rensemetode som garanterer primærrensing uten tilsetting av kjemikalier. Først grovfiltreres avløpsvannet gjennom et Sobyefilter, før vannet filtreres ytterligere en gang gjennom en adskillig finere duk i et trommel- eller skivefilter. Denne tekniske løsningen kan kombineres med enkel eller full forbehandling. Nordic Water sin to-trinns mekaniske rensemetode har blitt svært godt mottatt av kundene og komplette anlegg skal i 2018 og 2019 bygges i Malvik kommune, Fjell kommune, Sauda kommune og Molde kommune.

Sekundærrensing

Nordic Water sitt DynaSand-filter har vært benyttet til etterpolering av avløpsvann internasjonalt i mange år. Avløpsrenseanleggene internasjonalt har strengere rensekrav enn de norske og bruker stort sett sedimentasjonsbasseng før vannet etterpoleres i et DynaSand-filter. Nordic Water sin ambisjon er at vi i løpet av 2019 skal ha utviklet et prosessanlegg som gjennom 3-stegs mekanisk filtrering, kan oppnå sekundærrensing til bruk for små og mellomstore avløpsrenseanlegg i Norge.

Nitrogenfjerning

I tettbebygde områder rundt Oslofjorden er det krav om nitrogenfjerning i kommunalt avløpsvann. Det er fordi nitrogen er et av de viktigste næringsstoffene som fører til økt algevekst i sjøen. Nitrogen kan fjernes effektivt fra avløpsvann gjennom DynaSand Oxy og DynaSand Deni. Disse filtrene er fylt med porøs lavasand som har større overflate enn vanlige sandkorn, slik at flere bakterier kan feste seg på overflaten av lavasandkornene. Biologisk nitrogenfjerning er en todelt biologisk prosess: Første del, nitrifikasjon, består i at bestemte bakterietyper omdanner nitrogenet til nitrat (NO3). Bakteriene krever oksygen, og det er en forutsetning at det meste av det organiske stoffet i avløpsvannet allerede er fjernet før man oppnår nitrifikasjon. Denne aerobe prosessen gjøres i DynaSand Oxy.
Den neste prosessen, denitrifikasjon, består i at en annen bakteriegruppe omdanner nitrat til ren nitrogengass (N2). Nitrogengassen går fra vannfasen og ut i atmosfæren, der den ikke vil gjøre noen skade. Denitrifikasjon gjøres i Dynasand Deni i fravær av oksygen (anaerob prosess).

Fosforfjerning

Mange innsjøer og elver er forurenset av organisk materiale og næringssalter som kommer fra jordbruksavrenning, avløpsvann og industri. Når for store mengder organisk materiale og næringssalter blir tilført en innsjø eller elv, vil det føre til eutrofiering og dårlige leveforhold for bunndyr og fisk. Fosfor er kanskje den største bidragsyteren til overgjødsling og eutrofiering på det sentrale Østlandet. For å fjerne fosfor i avløpsvann tilsettes Aluminium- eller Jern-basert flokkulant til innløpsvannet til DynaSand-filteret. Ved riktig dimensjonering av filteret, felles fosfor effektivt ut i sandsøylen, og man kan oppnå lavere enn 0,1 mg/l fosfor i utløpsvannet. Nordic Water har flere referanser innen forforfjerning, les mer om et av disse;